excellence.lo.olecko.pl

REGULAMIN KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO "EXCELLENCE"

I. Organizatorzy:
Organizatorem Konkursu Języka Angielskiego excellence dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i I Liceum Ogólnokształcącego w Olecku jest I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku we współpracy ze szkołą języków obcych English Zone.    Za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu odpowiedzialny jest zespół nauczycieli języków obcych I Liceum Ogólnokształcącego w składzie: Mieczysława Tołstołucka , Marta Bielenica, Oksana Korzun nauczyciele języka angielskiego,  Katarzyna Kaczor, Iwona Milczarek, Ewa Budzińska - wsparcie organizacyjne, Katarzyna Kamińska i Grzegorz Romotowski – wsparcie logistyczno-techniczne.


II. Adresat konkursu:
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych z terenu powiatu oleckiego i uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Olecku, którzy w wyznaczonym terminie zgłoszą chęć uczestnictwa u nauczycieli języka obcego w swojej szkole.


III. Instytucje patronujące konkursowi:
• szkoła języków obcych English Zone;
• wydawnictwo oświatowe EGIS/Express Publishing;


IV. Cele konkursu:
1. Rozwijanie motywacji do nauki języków obcych;
2. Zachęcanie uczniów do samodzielnej pracy w zakresie kształtowania umiejętności językowych i zdobywania wiedzy na tematy związane z kulturą angielskiego obszaru językowego; 
3. Doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji;
4. Kształtowanie postaw tolerancji i szacunku dla dziedzictwa kulturowego innych narodów;
5. Integracja środowiska nauczycieli języków obcych i propagowanie idei zdrowej rywalizacji między szkołami;
6. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem wynikających z rywalizacji i pracy pod presją czasu;
7. Stworzenie uczniom szkół gimnazjalnych i Liceum Ogólnokształcącego możliwości wykazania się znajomością języka angielskiego, wykorzystaniem tej znajomości w celu rozwiązywania zadań praktycznych.


V. Podział konkursu:
Konkurs przeprowadzany będzie w IV kategoriach:


KATEGORIA I
UCZNIOWE KLASY VII i VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ (materiał przedmiotowy oparty jest na podręcznikach Enterprise  )  ,  nie wykluczamy również młodszych uczestników.


KATEGORIA II
UCZNIOWIE KLAS III GIMNAZJUM I I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO (materiał przedmiotowy oparty jest na podręcznikach Enterprise , On Screen - Pre-intermediate).


KATEGORIA III
UCZNIOWIE KLAS II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO (materiał przedmiotowy oparty jest na podręcznikach Enterprise , On Screen pre- intermediate/ Intermediate).


KATEGORIA IV
RODZICE - AMATORZY (nie nauczyciele języka angielskiego, absolwenci filologii angielskiej lub kierunki pokrewne). 


Zadania obejmują umiejętności:
Słowotwórstwo – przedrostki: anti-, bi-, ex-, inter-, mis-, over-, under-, dis-, un-, in-, ir-, il-, im-, en-, super-, co-;
przyrostki: -er, -or, -ee, -age, -al, -ance, -ence, -ment, -sion, -tion, -y, -ness, - less, -ful, -ible, -able, -ish, -ous, -ive, -ly, -en, -ship, -hood ;
wybór właściwego słowa z grupy słów łatwo mylonych: carry/wear/bare, expect/wait, suit/fit, famous for/popular with, take/bring, look/watch/see, glance/stare/glimpse, hear/listen, understand/realise, think/believe, drop/fall, cure/treat/heal, ill/injured, isolated/alone/lonely, raise/rise, avoid/prevent, invent/invite/invade, excavate/discover, real/true, natural/artificial, erupt/explode, hit/strike/knock/beat, cause/reason, pass/past, cut/slice/chop/hack/split/slash, adopt/adapt, lose/miss, humane/human, issue/problem/trouble, extinct/extend, broad/wide, expensive/extensive, effect/affect, contaminated/poisonous/polluted, fail/feel/fall/fill, succeed/win/gain/obtain/earn, besides/beside, high/tall, amaze/amuse, convince/convene/convey, communicate/commute/compute, grab/grip/hold, laugh/smile, all/whole, lend/borrow, blaze/flame/fire, strange/weird, cool/warm, nervous/upset/annoyed, trip/tour/journey/voyage, spin/circle, rely/relay/rile, depend/dispense, beard/bear/beer/bare, develop/grow/raise, shape/solid, round/circle, loose/lose/loss, rustle/wrestle, mend/mean, wage/salary, clumsy/awkward, regret/deny, adjust/alter, audience/viewers/spectators, oppose/disagree, admit/acknowledge, accept/except, part/piece, available/free, career/profession, lean/bow, public/social, remote/remove, solve/answer, degree/grade/mark, launch/lunch, puff/blow, reach/arrive/rich, inspire/aspire, decay/waste, spot/recognise/notice, stay/stand/step, surface/appear, czasowniki frazeologiczne z: look, break, put, make, come, back, carry, call, hand, hang, keep, pick, try, fill – wielokrotny wybór struktury leksykalno-gramatyczne: passive voice (personal construction), reported speech (introductory verbs), zdania warunkowe,wishes (mixed), użycie czasowników modalnych, stopniowanie przymiotnika, użycie so/such a(n), so/neither, the whole of/all/none/neither/both/other/another – transformacje zdań reakcje językowe: na przykład: 
A: Marry looks different.
B: a: She’s lost some weight
b: She is in her mid-thirties.

UWAGA: KONKURS OBEJMUJE PODSTAWOWE ELEMENTY WIEDZY NA TEMAT MAŁO ZNANYCH KRAJÓW ANGIELSKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO (Indie, Kanada, RPA, Jamajka)

WSZYSTKIE ZADANIA OPARTE SĄ NA MATERIAŁACH ZAWARTYCH W WYŻEJ WYMIENIONYCH PODRĘCZNIKACH.

VI. Struktura i przebieg konkursu :
Konkurs jest jednoetapowy. 
Nauczyciel języka angielskiego zgłasza uczniów do udziału w konkursie (patrz : załącznik nr 1) w terminie ujętym w terminarzu konkursu na dany rok szkolny, z zaznaczeniem liczby uczniów przystępujących do poszczególnych części konkursu:
• w sekretariacie I Liceum Ogólnokształcącego w Olecku, ul. Kościuszki 29;
• LUB mailowo na adres: dyrektor@lo.olecko.pl
Konkurs jest przeprowadzany w I Liceum Ogólnokształcącym w Olecku, w maju (dokładną datę ustala się każdego roku). 
Data i godzina przeprowadzenia konkursu jest jednakowa dla wszystkich kategorii i ujęta jest w terminarzu konkursu na dany rok szkolny. Czas trwania testu : 90 min. 
Zadaniem Komisji Konkursowej jest: 
- przeprowadzenie testu,
- sprawdzenie testów według podanego klucza,
- wyłonienie spośród uczestników 3 uczniów w każdej kategorii, którzy uzyskali największą liczbę punktów, stanowiących co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania (Uwaga ! – w przypadku uzyskania równej liczby punktów przez najlepszych uczniów, dopuszcza się możliwość „dogrywki”). Dogrywka odbywa się przed wyłonieniem zwycięzców, NIE PÓŹNIEJ niż 10 dni po konkursie i NIE PÓŹNIEJ niż 7 dni przed zakończeniem roku szkolnego.
- wyłonienie spośród uczestników ucznia, który zdobył największą ilość punktów stanowiących co najmniej 90 % punktów możliwych do uzyskania.
- przesłanie wszystkich wyników do odpowiednich szkół.

Końcowe wyniki Konkursu Języka Angielskiego excellence ogłoszone będą na uroczystości zakończenia roku szkolnego, na której również zostaną wręczone nagrody – podręczniki szkolne oraz atrakcyjna NAGRODA GŁÓWNA.
Nagrodę główną funduje sponsor wspierający konkurs – szkoła językowa English Zone, a podręczniki- wydawnictwo językowe EGIS/Express Publishing.
Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Komisja Konkursowa.
O wszelkich ewentualnych zmianach terminów organizatorzy powiadomią pisemnie.
Integralną część Regulaminu stanowi terminarz Konkursu.
Opracowanie regulaminu: Koordynatorka konkursu - Mieczysława Tołstołucka, współpraca Katarzyna Kamińska, Grzegorz  Romotowski..
Opracowanie testów w roku szkolnym 2018/2019: Mieczysława Tołstołucka, Oksana Korzun, Marta Bielenica.


TERMIN ZGŁOSZENIA UCZNIÓW W 2019 ROKU DO 15 MAJA 2019.
TERMIN ZGŁOSZENIA RODZICÓW NA 30 MINUNT PRZED ROZPOCZECIEM KONKURSU - 25 MAJA 2019.
KONKURS DLA UCZNIÓW ODBĘDZIE SIĘ 30  MAJA 2019, GODZINA 10:00.

KONKURS DLA RODZICÓW ODBĘDZIE SIĘ 25 MAJA 2019, GODZINA 10:00. (Dzień Otwarty Szkoły)